Wat houdt het kopen van een appartement in?

U wilt een appartement kopen? Een bovenwoning of een benedenwoning of wellicht een portiekwoning of flat. Wat houdt het kopen van een appartement in?
 
Wat is een appartement?
De Wet verstaat onder een appartement, officieel een appartementsrecht genoemd, een aandeel in een gebouw met toebehoren, dat de bevoegdheid geeft tot het alleengebruik van een bepaald gedeelte van het gebouw. Dat betekent dat er onderscheid wordt gemaakt tussen het eigendom aan de ene kant en de gebruiksrechten aan de andere kant. Het eigendom van het gehele gebouw komt toe aan de appartementseigenaren gezamenlijk; daarnaast heeft iedere eigenaar het gebruiksrecht van een privégedeelte (woning/appartement) en het medegebruiksrecht van de gemeenschappelijke ruimten. Onder gemeenschappelijke ruimten wordt o.a. verstaan het trappenhuis, de hal, de lift, maar ook het dak en een deel van de riolering, gevel en dragende muren.
 
 
Vereniging van Eigenaars
Koopt u een appartement, dan krijgt u te maken met een vereniging, de zogeheten Vereniging van Eigenaars (VvE). Met de aankoop van het appartement wordt u hier automatisch lid van. Zolang u eigenaar bent van het appartement bent u ook lid van de VvE.
Het VvE bestuur wordt gevormd door één of meer personen en wordt benoemd door de VvE vergadering. De VvE bestuurders hoeven niet per se lid te zijn, er kan ook een extern VvE bestuur benoemd worden.

In Nederland is het verplicht dat appartementseigenaren samen met hun buren de verantwoordelijkheid dragen voor het onderhoud van hun pand. De VvE is verantwoordelijk voor het gebouw als geheel en vertegenwoordigd de gezamenlijke eigenaren.
Een vereniging kan uit twee leden bestaan, als het gaat om bijvoorbeeld enkel een beneden- en bovenwoning of telt tientallen leden als het gaat om een flatgebouw. Hoe klein of groot de vereniging is, het doel is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.
 
 
Waaraan moet een VvE voldoen?
Waaraan een VvE moet voldoen wordt o.a. beschreven in de reglementen van de VvE zoals de splitsingsakte, het modelreglement en het huishoudelijk reglement.
Daarbij kunt u denken aan:
  • Het houden van jaarvergaderingen;
  • Het regelen van de periodieke bijdragen (servicekosten);
  • Het regelen van een reservefonds (wettelijke verplichting);
  • Meerjaren onderhoudsplan ;
  • De collectieve opstalverzekering en aansprakelijkheidsverzekering.
 
Reservefonds
Iedere Vereniging van Eigenaars is wettelijk verplicht een reservefonds te hebben voor (groot) onderhoud aan het gemeenschappelijke pand (dak, fundering, gevel, gezamenlijke installaties). Ook moeten alle Verenigingen van Eigenaars zich registreren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 
Hoe groot het reservefonds moet zijn en welk bedrag daarvoor jaarlijks nodig is, is afhankelijk van het meerjaren onderhoudsplan (MJOP). In dit plan wordt specifiek voor het complex inzichtelijk gemaakt wat de komende jaren aan groot onderhoud te verwachten is. De financiële bijdrage van de individuele eigenaren kan hier dan op worden afgestemd.
 
De slapende VvE
Bij een slapende VvE worden geen vergaderingen gehouden en er dus ook geen geld opzij gezet voor onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke ruimtes. Iedere eigenaar onderhoudt dan in principe zijn of haar eigen appartement, terwijl de gemeenschappelijke ruimtes, zoals trappenhuizen en liften in meer of mindere mate worden verwaarloosd.
De vereniging kan dan met hoge kosten worden geconfronteerd wanneer achterstallig onderhoud zich aandient. Deze kosten zullen door alle appartementseigenaren moeten worden betaald, met als risico dat niet iedere eigenaar zo’n bedrag kan neerleggen.
Het is dan ook in het belang van alle appartementseigenaren dat een VvE actief is en dat er voor dergelijke grote uitgaven een reservefonds wordt opgericht.
 
Kortom, laat u goed informeren over de Vereniging van Eigenaars voor u eigenaar wordt van een appartementsrecht.
 
 
Bron: https://www.nvm.nl/dossiers/vve, geraadpleegd 10 mei 2017
 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring